Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.nowydworek.com 

 • Data publikacji strony internetowej: 2024-04-30.

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-07-02.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:

 • brak opisów alternatywnych grafik,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Możliwość zmiany wielkości czcionki kontrastu.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.
 • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak tablety, telefony komórkowe, itp.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Szymańska, mail: koordynator@dostepnosci.pl . Kontaktować można się także telefonicznie: 795-939-808. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Ośrodek dla Osób Uzależnionych POZOZ „Nowy Dworek” posiada oddziały – łącznie 6 budynków zlokalizowanych w następujących miejscowościach:

 • Nowy Dworek – 2 budynki,
 • Jordanowo – 2 budynki,
 • Glińsk – 1 budynek,
 • Świebodzin – 1 budynek,
 • Kostrzyn nad Odrą (Poradnia) – 1 budynek

Miejsca parkingowe: przed budynkiem administracyjnym i na terenie Ośrodka dla Osób Uzależnionych w Nowym Dworku znajduje się ogólnodostępny parking bez wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Dostępność wejścia: budynek administracji posiada jedno wejście. Wejście główne wyposażone jest w schody z poręczą po obu stronach. Brak jest podjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek, w którym mieszkają i odbywają się zajęcia z podopiecznymi posiada jedno wejście główne od strony parkingu. Wejście posiada betonowe schody bez poręczy. Dostępność komunikacyjna: budynek administracji nie jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. W budynku nie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Ciągi komunikacyjne są wąskie. Prawo wstępu z psem asystującym: do wszystkich budynków Ośrodka dla Osób Uzależnionych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących: – napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby, – wysłanie maila na adres: sekretariat@nowydworek.com

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Jordanowo – pierwszy budynek. Miejsca parkingowe: przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking bez wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Dostępność wejścia: budynek posiada dwa wejścia, jedno wejście od strony przybudówek bocznych bez schodów, dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Drugie wejście z dwoma stopniami betonowymi bez poręczy, niedostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Dostępność komunikacyjna: dostęp dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim została zapewniona jedynie na poziomie zero, na którym znajduje się również dostępne WC wraz z przystosowanym prysznicem. W budynku nie ma windy, dlatego pierwsze piętro nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Jordanowo – drugi budynek. Miejsca parkingowe: przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking bez wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Dostępność wejścia: budynek posiada dwa wejścia: jedno wejście jest z podjazdem oraz poręczami i jest ono przystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Drugie wejście posiada schody, nieprzystosowane jest dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Dostępność komunikacyjna: w budynku znajduje się przystosowane WC oraz łazienka dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Glińsk. Miejsca parkingowe: przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking bez wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Dostępność wejścia: brak jest podjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek, w którym mieszkają i odbywają się zajęcia z podopiecznymi posiada jedno wejście główne od strony parkingu. Wejście posiada betonowe schody bez poręczy. Dostępność komunikacyjna: budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. W budynku nie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Ciągi komunikacyjne są wąskie.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Świebodzin. Miejsca parkingowe: przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking bez wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Dostępność wejścia: brak jest podjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek, w którym mieszkają i odbywają się zajęcia z podopiecznymi posiada jedno wejście główne od strony parkingu. Wejście posiada betonowe schody bez poręczy. Dostępność komunikacyjna budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. W budynku nie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, brak windy.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Kostrzyn nad Odrą. Miejsca parkingowe: przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking bez wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Dostępność wejścia: wejście główne wyposażone jest w schody z poręczą po obu stronach. Brak jest podjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek, w którym mieszkają i odbywają się zajęcia z podopiecznymi posiada jedno wejście główne od strony parkingu. Wejście posiada betonowe schody bez poręczy. Dostępne jest wejście od budynku sąsiadującego, które jest wyposażane w windę i dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Dostępność komunikacyjna: budynek jest dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami. Posiada dostosowane korytarze oraz WC dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.